یورش صدها شهرک نشین به مسجد ابراهیمی برای اجرای مراسم تلمودیه

روز سه شنبه صدها شهرک نشین به مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی یورش بردند و در داخل و حیاط آن به اجرای رقص و آیین تلمودی پرداختند.

این عملیات در پاسخ به فراخوان های سازمان های موسوم به «معبد» به مناسبت «پصح عبری» انجام شد.

نیروهای اشغالگر رژیم اسرائیل همچنین برای تامین امنیت هجوم شهرک نشینان، تدابیر نظامی خود را در مجاورت مسجد ابراهیمی تشدید کردند و در تقاطع ها و ورودی های منتهی به حرم موانع نظامی ایجاد کردند و مانع تردد فلسطینیان و دسترسی آنها به آن شدند.

شایان ذکر است که نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ساعت ده شب مسجد ابراهیمی را در مقابل چشمان نمازگزاران مسلمان بستند و از ورود آنها به مسجد جلوگیری کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles