تظاهرکنندگان جاده های منتهی به شرکت نفت بصره را مسدود کردند

ده ها نفر از صاحبان قراردادها و مزدبگیرها در مقابل شرکت نفت بصره تظاهرات کردند تا خواستار استخدام دائمی و بازگرداندن قراردادهای باطل شده آنها به خدمت شوند.

در کلیپی از محل اعتراضات، روز سه شنبه خروج ده ها معترض قراردادی و دستمزدبگیر که قراردادشان باطل شده است جهت درخواست استخدام دائمی نشان داده شد.

تظاهرکنندگان با بستن راه های منتهی به شرکت نفت بصره خواستار تایید آنها و بازگرداندن قراردادهای خدماتی خود شدند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles