یادداشت تفاهم بین سودان و سودان جنوبی در مورد کار موقوفات اسلامی

سودان و سودان جنوبی توسعه همکاری در زمینه موقوفات در ایالت سودان جنوبی توافق کردند.

عبدالعاطی احمد عباس، وزیر امور مذهبی و اوقاف، با هیئت شورای عالی اسلامی سودان جنوبی در خصوص تعدادی از موضوعات مشترک از جمله حج و عمره و روند اجرای آن گفتگو کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles