دیدار سعید با نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی

رئیس جمهوری تونس, قیس ساعد, روز چهارشنبه در کاخ کارتاژ نخستوزیر دولت وحدت ملی لیبی عبدالحمید ذبیبه دیدار کرد.

به همین مناسبت، رئیس کشور موضع تونس را در حمایت از راه حل بین لیبی برای بحران لیبی تکرار کرد.

ساعد که در بیانیه ریاست جمهوری از او نقل شده، بر تعهد تونس به وحدت لیبی تاکید کرد.

به گفته یک مقام اگاه, این دیدار همچنین فرصتی بود برای بررسی فرصت های همکاری و مشارکت میان دو کشور برادر.

دو طرف تمایل خود را برای نیرومندسازی پیوندهای برادری و همکاری میان دو کشور برای خدمت به منافع دو ملت برادر اعلام نمودند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles